Anmälningsplikt när barn skickas till Lundsberg

Boxing at School

Föräldrar skickar varje år cirka 200 barn till en skola känd för psykisk misshandel, fysisk misshandel och sexuella övergrepp. De betalar 200 000 och får antas vara välinformerade om skolans historia. Skolinspektionen har reagerat flera gånger och nu försökt stänga skolan, men har någon utrett föräldrarna för försummelse av barn?

I en rapport från 2011 skriver Skolinspektionen att:

”[E]leverna vid Lundsbergs skola fostras i ett system där eleven som nybörjare vid skolan ska vänja sig vid att utsättas för kränkande behandling såsom kränkande tillmälen och våld.”

Vad säger det om föräldrar som villigt skickar sina barn till Lundsberg? Och varje gång kränkningar avslöjas reagerar kraftfullt. Till skolans försvar. Är det ett normalt sätt att bete sig som förälder?

Resonemanget verkar vara att det är värt att mina barn riskerar misshandel och sexuella övergrepp, det bygger karaktär och barnen får ett bra kontaktnät inför framtiden. Och detta svek mot barn i tidiga tonåren fortsätter. Skolinspektionen försöker göra något, men ligger verkligen problemet inom utbildningssfären? Är det inte snarare sociala myndigheter som har ett ansvar att ingripa? Och har inte omgivningen skyldighet att anmäla?

I Socialstyrelsens skrift Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn kan du läsa:

”Det finns situationer då föräldrar inte förstår eller förmår ta sitt ansvar för sina barn fullt ut. Då träder samhällets ansvar in för att skydda barn och unga som riskerar en ogynnsam utveckling.”

[…]

”Anmälan ska göras till socialnämnden om något gör att nämnden behöver ingripa till underårigs skydd. Med detta avses alla de fall då det kan antas att brister i omsorgen om en underårig eller något annat förhållande [där barnet stadigvarande vistas] medför fara för en underårigs hälsa eller utveckling och det kan finnas anledning för socialnämnden att bevaka den unges intressen[.]”

[…]

”Situationer när ett barn riskerar att fara illa kan vara t.ex. när barnet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar [sic!] att tillgodose barnets grundläggande behov.”

Det kan förstås vara svårt att veta om en anmälan är motiverad utan juridisk skolning. Därför är Socialstyrelsen väldigt tydlig:

”Det är ofta svårt för personer utanför socialtjänsten att avgöra när skyldigheten att anmäla inträder och det är inte ovanligt att förhållandena blir så allvarliga att LVU (lagen om vård av unga, min anm.) blir tillämplig innan anmälan görs. Om uppgifterna är svårbedömda eller obestyrkta men ändå tyder på att ett barn kan vara i behov av hjälp och stöd från socialtjänstens sida ska de anmälas. Det är sedan socialnämndens ansvar att undersöka vilken grund som kan finnas för uppgiften och utreda det eventuella behovet av åtgärder.”

Med tanke på ovanstående; borde inte samtliga föräldrar till barn på Lundsberg, eller som har haft barn på Lundsberg och fortfarande har hemmavarande barn vara utredda av socialnämnden? Det är de nog inte. Vilket är märkligt. För alla som jobbar på Lundsberg, samt många som jobbar på myndigheter som berör barn och unga i Storfors kommun är enligt lag skyldiga att anmäla:

”Anmälningsskyldighet[en …] är absolut och får inte bli föremål för överväganden av tjänstemännen eller yrkesutövarna själva. En anmälan ska göras då en person får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.”

Lärare på Lundsberg bör kanske skriva till föräldrarna och förklara att om de insisterar på att skicka sina barn till skolan trots att de vet vad som försiggår är lärarna tvungna att be socialnämnden undersöka om föräldrarna verkligen är lämpliga att ensamma ta hand om sina barn.

Jag skulle vilja se de breven. För som det är nu läser jag på Lundsbergs hemsida:

”Välkommen till Lundsberg – Sveriges äldsta internatskola – en totalupplevelse som skiljer sig från den traditionella skolvärldens.”

Föräldrarna vet att ’totalupplevelsen som skiljer sig från den traditionella skolvärldens’ kan inbegripa misshandel med strykjärn och grova sexuella övergrepp när de väljer att betala 200 000 för att skicka sina barn till internatskolan.

De flesta hade nog tyckt att det var värt dem pengarna att slippa ovanstående. Men har du oturen att födas in i vissa familjer är så inte fallet. Barnen på Lundsberg må komma från en privilegierad bakgrund, men de är fortfarande – barn. Det betyder att samhället har ett ansvar för deras psykiska och fysiska utveckling när föräldrarnas intresse för densamma kan ifrågasättas.

Förtydliganden och källor:

”Fysiskt våld innebär att ett barn av någon annan orsakas kroppsskada, sjukdom, smärta eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Det kan innebära att en annan person slår barnet med eller utan tillhygge, nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river eller biter barnet, trampar eller stampar på det eller tvingar in föremål i barnets mun. Det är också fysiskt våld och övergrepp att förgifta, bränna, skålla, riva, försöka dränka eller kväva barnet. Varje form av kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld.

Psykiskt våld betyder att ett barn systematiskt, oftast under lång tid utsätts för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslo- mässigt lidande. Även en enstaka allvarlig företeelse kan innebära att ett barn riskerar att fara illa. Orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga krav, påtvingad isolering från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter eller konstant vägran att lyssna till barnets syn- punkter är ytterligare exempel på psykiskt våld. Som exempel på nedbrytande behandling kan nämnas fostran till asocialt beteende eller kriminalitet. Att ett barn tvingas bevittna (se eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld och hot om våld förekommer ofta kan också göra att ett barn far psykiskt illa.

Fysisk försummelse innebär att barnets vårdnadshavare, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge barnet god fysisk omsorg.”

Som privatperson kan man anmäla att barn riskerar att fara illa kan man göra det också, eftersom:

”Vi har alla ett ansvar för att barn inte ska behöva fara illa eller riskera att utvecklas ogynnsamt. Det finns därför en lagstadgad rekommendation till var och en att anmäla olika förhållanden om barn som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.”

Det går att göra per telefon även om det rekommenderas att man gör det skriftligt.

Citaten är hämtade från Socialstyrelsens skrift Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, utgiven 2004 om inget annat anges. Skriften återfinns här.

Socialtjänstlagen (SoL) som skriften utgår ifrån hittar du här. Särskilt kapitel 14 är av intresse för barn i fara-ärenden.

Lundsbergs internatskola ligger i Värmländska Storfors kommun och sociala myndigheter där torde vara de man först och främst ska vända sig till om man vill göra en anmälan.

Skolinspektionens beslut från 2011 hittar du här.

En före detta rektor på skolan berättar om sina intryck i här.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s